gallery/facebook-icon

CEUK Sp. z o.o.

PROJEKTY UE

Pisanie wniosków o dotacje unijne

Korzystanie z dofinansowania unijnego otwiera dla firm możliwość rozwoju oraz realizację wielu działań.

Sprawdzimy planowane konkursy dedykowane dla Państwa, pomożemy w opracowaniu planu oraz napiszemy wniosek.

 

Realizacja i rozliczanie projektów UE

Dużym sukcesem jest otrzymanie dotacji, ale jeszcze większe jest zobowiązanie .

W związku z realizowanym projektem należy ściśle trzymać się konkretnych wytycznych m.in. zapisów dokumentacji aplikacyjnej, osiągnąć założone cele oraz spełnić określone wskaźniki.

Pomożemy przy m.in.:

 • rekrutacji Beneficjentów
 • rozliczaniu projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu,
 • sporządzaniu wniosków o płatność,
 • prowadzeniu pełnej dokumentacji finansowo - księgowej projektu,
 • analizie zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym,
 • wykonania umów z wykonawcami,
 • kontroli kosztów projektowych i ich zgodności z wydatkami kwalifikowanymi,
 • audycie wewnętrznym projektu,
 • monitoringu i sprawozdawczości merytorycznej,
 • obsłudze procesu wyboru dostawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i prawem zamówień publicznych.

 

Audyt projektów finansowanych ze środków UE

Specjalizujemy się również w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych jak i zewnętrznych projektów, sprawdzamy m. in.:

 • poprawność opracowanych dokumentów projektowych,
 • realizację projektu w zakresie rzeczowo-finansowej zgodności ze złożonym wnioskiem i podpisaną umową o dofinansowanie w ramach określonego działania z funduszy europejskich,
 • zweryfikujemy wnioski o płatność,
 • zweryfikujemy dokumenty poświadczające poniesione wydatki,
 • poprawność procedur przeprowadzonego postępowania w celu wywołania wykonawcy,
 • zweryfikujemy dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników oraz zleceniobiorców,
 • zweryfikujemy poprawność dokumentów zawieranych z Beneficjentami.