CEUK Sp. z o.o.

facebook-icon

Zakres usług związanych z prowadzeniem KPiR:

 • Prowadzenie KPiR na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym WNT - nabycia i WND – dostawy, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Zakres usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych:

 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Prowadzenie ksiąg handlowych na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie),
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym WNT - nabycia i WND – dostawy, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Cennik
 

Księga Przychodów i Rozchodów dla jednoosobowych działalności gospodarczych od 110 zł brutto

Księga Przychodów i Rozchodów dla spółek cywilnych od 150 zł brutto

Księgi Handlowe od 400 zł brutto

 

KSIĘGOWOŚĆ

KADRY I PŁACE

Zakres usług związanych z prowadzeniem Kadr i Płac:

 • Sporządzanie list płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • Obliczanie należnych wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez pracodawcę, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, ekwiwalentów i odpraw wynikających z przepisów prawa,
 • Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie rezydentów i nierezydentów podatkowych w Polsce,
 • Sporządzanie informacji i elektronicznych przelewów kwot wynagrodzeń do wypłaty,
 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń,
 • Sporządzanie miesięcznych informacji i przelewów kwot podatków (PIT4R, PIT8A) oraz składek ZUS do zapłaty za dany okres,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA),
 • Sporządzanie deklaracji rocznych podatku od osób fizycznych (PIT 4R, PIT8AR, PIT11),
 • Elektroniczne przesyłanie dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • Reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym,
 • Sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji PFRON,
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 • Sporządzanie aneksów do umów o pracę,
 • Informowanie o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne i okresowe,
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych,
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach,
 • Sporządzanie świadectw pracy,
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej.

 

Ceny ustalane indywidualnie.